Frem Skakklub i billeder

Sponsorer

Frem Skakklubs sponsorer
Banner
Banner
Banner

Log på

Login for adgang til partidatabase og klubbladsarkiv.Kontakt webmaster Kristoffer for et login


Onsdag, 28 Juli 2010 14:12

Træk af klubbens historie

skrevet af Niels Erik Nielsen

 

FREM kan snart fejre 75 års jubilæum, og derfor er grundlæggerne naturligvis for længst gået bort. Det samme gælder de mange medlemmer, der kom til i de følgende år. Heldigvis er det stadig muligt at danne sig et indtryk af klubbens opstartsfase, idet den første protokol er bevaret.

Datidens omhyggelighed med at notere samtlige enkeltresultater i klubturneringer, hold-og venskabskampe m.v. bliver senere afløst af mere spredte anmærkninger om klubbens gøren og laden. Da bevidstheden om at gemme til eftertiden oftest hænger på enkeltpersoner, er problemet med huller i det historiske materiale noget langt de fleste foreninger med mange år på bagen kender til.

 

Stiftelsen

På side 1 i klubbens første protokol, som er en solidt indbundet sag, der dækker perioden fra stiftelsesdatoen til generalforsamlingen 26. april 1950, kan man læse følgende:

Den 1/11 1937 samledes nogle faa interesserede Skakspillere for at starte en selvstændig Skakklub; starten lykkedes og man enedes om at kalde Klubben ”FREM” og at sortere under ”Arbejderskak”. Klubbens første Medlemmer bestod af følgende: Karl Petersen, Rudolf Christensen, Andersen, og Klubben fik lokale i Sct. Hans Skole. K. Petersen blev valgt til Formand, R. Christensen blev næst Formand og Andersen Kasserer. Senere kom flere Medlemmer til, og på en provisorisk Generalforsamling blev de ovenfor nævnte Herrer genvalgt og Frederik Andersen valgt til Sekretær. Klubben talte da femten Aktive Medlemmer som ved en god gennemført Turnering, som lededes af Hr. Rudolf Christensen, blev delt i tre Klasser, og vi begyndte at indlede os i Kamp med andre Klubber.’

 

Fordobling af kontingentet

I begyndelsen benyttede medlemmerne sig af gamle uregelmenterede spil, men allerede året efter stiftelsen vandt klubben tre spil og købte selv to, så den rådede over 5 originale spil.

I januar 1938 kunne kassereren fremlægge det første regnskab, og heraf fremgik det, at der var et underskud på 15 kr. Kontingentet var indtil da kun på 1 kr. månedligt, men for at få gammel gæld af vejen, være i stand til at købe spil samt betale afgift til Arbejder Skakbladet, blev det besluttet at fordoble kontingentet.

Den 9. marts samme år afholdtes den første klubmatch. 13 medlemmer besøgte Ebberup Skakklub, og som det fremgår af protokollen fik de kam til deres hår:

Resultatet af Matchen blev for vort Vedkommende ret sørgeligt, thi vi maatte gaa Hjem med et Nederlag paa 3 vundne og 10 tabte Partier.’

I april måned blev medlemmerne på en almindelig spilleaften enige om at melde foreningen ud af ”Arbejder Skak Unionen”, da valget stod mellem at spare det store beløb, eller forhøje kontingentet endnu en gang, hvilket sikkert ville koste mange medlemmer.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Knap et år efter stiftelsen, nemlig 23. oktober 1938, blev der indkaldt til klubben første ekstraordinære generalforsamlig, idet formanden havde meldt sig ud. Øverst på siden henvises til den forrige, hvor der har været en omtale af den ordinære generalforsamling den 21. september 1938, men den er med sirlig hånd klippet ud af protokollen!

Derfor var det kassereren, der bød velkommen. Han oplyste, at en af grundene til formandens farvel var for få mand i bestyrelsen. Forslaget om at udvide den til 5, samt vælge to suppleanter, vandt gehør. Der var kampvalg om formandsposten, hvortil Niels Sørensen og N.P. Larsen kandiderede, og sidstnævnte opnåede flest stemmer.

 

De første love

Den 29. november 1939 var der på ny indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, men denne gang var det ikke nødtvungent. Bestyrelsen fremlagde nemlig et fuldt udarbejdet lovsæt for klubben, og det blev med et enkelt ændringsforslag vedtaget.

De 11 punkter har stor lighed med de nu gældende, men af iøjnefaldende forskelle kan det nævnes, at det dengang blev fremhævet, at skak var det eneste tilladte spil i klubbens lokaler.

Endvidere var generalforsamlingen, som blev afholdt halvårlig, beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. En ekstraordinær af slagsen kunne afholdes på bestyrelsens foranledning, eller hvis 5 medlemmer krævede det.

Om det skete på given foranledning, eller der bare var tale om fremsynede personer, får stå hen i det uvisse, men i §9 bliver det efter råd fra forsamlingen indføjet:’at Bankbeholdningen kun kan hæves af Kassereren i Følge med et Bestyrelsesmedlem.

Denne overraskende passus bliver man også præsenteret for: §10: ’I Tilfælde af Klubbens Opløsning kan Materialer samt eventuelle Penge aldrig blive Genstand for Deling, men vil være at skænke til Soldaterhjemmet i Odense’.

 

Indmeldt i DSU

De følgende år var fremgangsrige for klubben, der blev tvunget til at skifte spillested flere gange. Fra Sct. Hans Skole gik turen til Ungarsk Vinstue, men efter få måneder her holdt den flyttedag til Restaurant Assam på Nørrebro. Her blev man indtil oktober 1940, hvor klubben flyttede til den ny forsamligshusbygning. Samme måned blev FREM optaget i Dansk Skak Union, og i april 1941 oplyser protokollen, at medlemstallet var nået op på 22. Besættelsen fik for alvor gang i foreningslivet, og det nød skakklubben også godt af. Medlemstallet skød i vejret og i oktober 1945 var det nået op på 43, men her stoppede det langt fra.

Det gør jeg til gengæld, men det kan til slut nævnes, at det sociale samvær tidligt havde en fremtrædende plads i klubben; således omtales i formandens beretning på generalforsamlingen den 11. oktober 1939 en afslutningsfest på Skibhuskroen som en kæmpesucces til efterfølgelse.

 

 

You have no rights to post comments